Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας σε 10 προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι δύο αιτήσεις στήριξης που υπέβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν και εντάσσονται στο υπομέτρο 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του ΠΑΑ 2014-2020, έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, οι ενταγμένες πράξεις αφορούν την εκπόνηση συνολικά δύο θεματικών σχεδίων διαχείρισης (ΘΣΔ) για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία σε δύο διακριτές χωρικές ενότητες / Ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πρώτη Ομάδα αφορά τις περιοχές:

 • ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ (GRGR2110004)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA)
 • ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ (GR2310001)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
  ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (GR2310010)
  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (GR2320001)
 • ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ (GR2330006)
  ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΜΦΥΛΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA)

Και η δεύτερη, τις περιοχές:

 • ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (GR2320012)
 • ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ (GR2330002)

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των θεματικών σχεδίων διαχείρισης θα μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, αποσκοπώντας στο σχεδιασμό μέτρων, γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και περιλαμβάνει 31 προστατευόμενες περιοχές ενταγμένες στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Η ποικιλία του περιβάλλοντός της, σε συνδυασμό με την ενάσκηση παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας, συνετέλεσε στη δημιουργία υψηλής ποικιλομορφίας αγροτικών οικοσυστημάτων και γι’ αυτό κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της χώρας σε κατανομή γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής Αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των διαθέσιμων δράσεων για τη διατήρηση και ορθολογική διαχείριση του βιολογικού πλούτου της περιοχής μας και φυσικά την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στην ενάσκηση της γεωργίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: www.agrotikianaptixi.gr/el [1] και www.minagric.gr/index.php/el/ [2].