Νέα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ ξεκινούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις σε αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ξεκινά η Περιφέρεια, καθώς σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων με τον ανάδοχο των έργων.

Αναλυτικότερα: Για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνουν έργα προϋπολογισμού  ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που αφορούν σε συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων κατά μήκος του ποταμού Γλαύκου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού.

Τα σημεία που είναι αναγκαίο να γίνουν οι αποκαταστάσεις είναι στις εξής θέσεις:

  • Στη θέση Γλαύκος ανάντι του μικρού σωληνωτού και προ της δέσης θα γίνει αποκατάσταση και επισκευή υφισταμένου σαρζανέτ για την προστασία της γεώτρησης μήκους 100μ και την προστασία του παρόχθιου δρόμου, ως και αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένου τεχνικού μήκους 80 μέτρων. Επίσης θα γίνουν αποκαταστάσεις των υφισταμένων σαρζανέτ και τοιχίων. Στην εκβολή του παραποτάμου Κεπενού στον κυρίως ποταμό θα γίνει απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών για την ομαλή ροή του παραποτάμου και το υλικό αυτό θα ενισχύσει το εκεί διαβρωμένο ανάχωμα, κ.ά.
  • Στον παραπόταμο Ελεκίστρας είναι άμεση ανάγκη να αποκατασταθούν τα κατεστραμμένα αναχώματα για την αποφυγή μεγάλων πλημμυρών και αποκατάσταση των λεκανών ηρεμίας προς τον δρόμο Ελεκίστρας και των εκεί τοιχίων αποκατάσταση θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα στις θέσεις παρά το γήπεδο Ρωμανού και ανάντη της περιοχής από τον δρόμο Ρωμανού Ελεκίστρας, θα γίνει αποκατάσταση της κατεστραμμένης κοιτόστρωσης λεκάνης ηρεμίας, με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί η απομάκρυνση των κατεστραμμένων σκυροδεμάτων.
  • Στα όμορα του Ανατολικού διαμερίσματος που καταλήγουν στον ποταμό Γλαύκο και στους όμορους παραπόταμους θα γίνει αποκατάσταση των κατεστραμμένων λεκανών ηρεμίας και αναβαθμών ως και ενίσχυση των κατεστραμμένων αναχωμάτων και όπου κριθεί απαραίτητο θα αποκατασταθούν τα σαρζανέτ που έχουν υποστεί βλάβες.

Επίσης, εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων προϋπολογισμού ύψους, 1 εκατ.ευρώ, ξεκινούν και στον ποταμό Κράθη Αιγιάλειας και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτουγια την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών, προσβάσεων, του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. Και εδώ θα υπάρξει άμεση ενίσχυση και αποκατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων αναχωμάτων, των σαρζανέτ και πτερυγοτοίχων, των κοιτοστρώσεων, των αναβαθμών σποραδικά σε μήκος 150μέτρων. Προς την εκβολή του ποταμού θα ενισχυθούν τα ημικατεστραμμένα αναχώματα και θα αποκατασταθεί το προτέρων εύρος του ποταμού στο σημείο αυτό.  Οι εργασίες έχουν σκοπό την αποκατάσταση και εξασφάλιση της πλημμυρικής προστασίας, την θωράκιση απόπλημμυρικά φαινόμενα για την ομαλή ροή του ποταμού.

Η προθεσμία υλοποίησης και για τα δύο έργα είναι, σύμφωνα με την σύμβαση, 12 μήνες.