Σύστημα καταγραφής και ελέγχου του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Σαβαλίων

Σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου του αποκτά ο Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε στη υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Με την ολοκλήρωση της προμήθειας και την τοποθέτηση σύγχρονων συσκευών – συστημάτων επιτυγχάνεται η ποσοτική και ποιοτική διαχείριση, αλλά ο έλεγχος του δικτύου άρδευσης. Έτσι, ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης, περιορισμό της σπατάλης, οικονομική εξυγίανση και, εν γένει, καλύτερη διαχείριση.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την  προμήθεια,  εγκατάσταση και λειτουργία 1125 ηλεκτρονικών υδροληψιών, πέντε κεντρικών παροχόμετρων (ροόμετρων) και ενός συστήματος ελέγχου – παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και Αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Σαβαλίων στους Δήμους Πηνειού και Ήλιδας της ΠΕ Ηλείας. Οι πέντε κεντρικοί υδρομετρητές θα εγκατασταθούν στους κεντρικούς αγωγούς αντίστοιχων αντλιοστασίων, που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ. Τα ροόμετρα θα έχουν σύστημα μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή που θα βρίσκεται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Με τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός θα έχει την ικανότητα να γνωρίζει, άμεσα, τις καταναλώσεις αλλά και τις απώλειες, σε κάθε κομμάτι του δικτύου, συναρτήσει των μετρήσεων του κεντρικού παροχομέτρου, που θα τοποθετηθεί σε κάθε αντλιοστάσιο θα βοηθήσει, σταδιακά, στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και την αναβάθμιση του συστήματος άρδευσης, ο Τ.Ο.Ε.Β. θα προσφέρει αποτελεσματικότερες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες άρδευσης στην περιοχή ευθύνης του. Το Υποέργο με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» έχει προϋπολογισμό 877.530,22 ευρώ και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείταιαπό το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».