Μελέτη οριοθέτησης οκτώ χειμάρρων της Αιγιάλειας, ύψους 500.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αιγιάλειας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκπόνηση μελέτης που αφορά την μελέτη οριοθέτησης οκτώ χειμάρρων με παράλληλη μελέτη για έργα διευθέτησης.

Ειδικότερα, θα γίνει οριοθέτηση στους ποταμούς και τα υδατορέματα: Βρωμολάγκαδο, Θολοπόταμος, Μεσολάγκαδο, Κλουμενίτης ή Δαφνιάς, Στάχταινα, Σαρκουνάς, Μηλιαγκού, Ζήριας.

Κατά τη διαδικασία θα ληφθούν υπόψη οι μέχρι σήμερα τυχόν κυρωμένες και δημοσιευμένες σε ΦΕΚ μελέτες οριοθέτησης, ενώ θα γίνει έλεγχος στα ήδη οριοθετημένα τμήματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν  κατά τα έτη πουμεσολάβησαν έως σήμερα, έχουν γίνειανθρώπινες παρεμβάσεις στην κοίτη ή έχουν επέλθει μεταβολές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η γεωλογική μελέτη  έχει  αντικείμενο την αναγνώριση τωνγεωλογικώνσυνθηκών της ευρύτερης περιοχής κάθε χειμάρρου, τον προσδιορισμό δυνητικά επικίνδυνωνπεριοχών για κατολισθήσεις, καταπτώσεις, διαβρώσεις, όπως επίσης την παροχή στοιχείων προς
αξιολόγηση και εκτίμηση της στερεοπαροχής. Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν θα προταθούν έργα διευθέτησης με στόχο την πλέον πρόσφορη, από πλευράς ασφαλείας, οικονομικότητας και περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων, λύση στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου.

Το έργο χρηματοδοτείται με 500.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.