Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ύψους 1,8 εκ. ευρώ, στον ποταμό Σελινούντα

Στην υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 1,8 εκ. ευρώ στον ποταμό Σελινούντα προχώρησε σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τον ανάδοχο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Σελινούντα εκτείνεται από την εκβολή
του, σε 10 χλμ. προς τα ανάντη, έως τη γέφυρα της Επαρχιακής Οδού Αιγίου – Μελισσίων, εντός της Π.Ε. Αχαΐας, ενώ η Υδρολογική Μελέτη αφορά το σύνολο της λεκάνης απορροής του ποταμού, έκτασης 359,56 χλμ2, η οποία διαιρείται σε 7 υπολεκάνες.

Τα έργα διευθέτησης έχουν στόχο την εξασφάλιση επαρκούςπαροχετευτικότητας του ποταμού και την αντιπλημμυρική προστασία των βιοτεχνικών, γεωργικών και οικιστικών εκτάσεων που βρίσκονται έξω από τα φυσικά πρανή και τα αναχώματα.
Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίζεται και απαιτεί παρεμβάσεις, είναι αυτό της διάβρωσης, το οποίο έχει σαν συνέπεια την σημαντική ταπείνωση του πυθμένα στα πεδινά της κοίτης, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για την ευστάθεια των υφιστάμενων πρανών και την ασφάλεια των τεχνικών έργων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης που παρατηρείται στα πεδινά της
κοίτης του ποταμού, προκρίνεται  η κατασκευή αναβαθμών με στόχο την σταθεροποίηση της στάθμης του πυθμένα, η ανάσχεση της ταπείνωσης και η σταδιακή ανύψωση του πυθμένα με την απόθεση φερτών υλικών. Επίσης, σε σημεία που εντοπίζονται προβλήματα υποσκαφής των υφιστάμενων τεχνικών έργων δρομολογείται η κατασκευή στρωμνών προστασίας της κοίτης.

Πρόκειται για τεχνικές λύσεις ρεαλιστικές και βιώσιμες που ταυτόχρονα εξασφαλίζουν
αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών έξω από τα αναχώματα και δεν προκαλούν  επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.