ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΔΕ Μεταβολές
Τιμή δείκτη Κατάταξη σε σύνολο 13 περιφερειών Τιμή δείκτη Κατάταξη σε σύνολο 13 περιφερειών ΠΔΕ Ελλάδα ΕΕ-28
2012 2018 2012-2018
Πληθυσμός 687.935 659.470 -4,1% -3,1% 1,7%
2012 2017 2012-2017
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 8.956.600.000 € 8.164.380.000 € -8,8% -5,7% 14,1%
2012 2017 2012-2017
ΑΕΠ κατά κεφαλή 14.400 10η 14.900 10η 3,5% 5,8% 12,8%
2012 2016 2012-2016
Επενδύσεις 1.155.410.000 € 983.030.000 -14,9% -11,8%
2012 2017 2012-2017
Απασχολούμενοι 211.700 216.800 2,4% 1,6% 5,2%
2012 2018 2012-2018
Ποσοστό ανεργίας 25,6% 24,1% -1,5 -5,1 -3,5
2012 2017 2012-2017
Δηλωθέν εισόδημα κατοίκων 3.990.411.289,37 € 3.543.637.797,44 € -11,2% -8,1%
2012 2017 2012-2017
Διανυκτερεύσεις 1.376.501 1.902.912 38,2% 39,0%
2016 2018 2016-2018
Ταξιδιωτικές εισπράξεις 145.532.194,00 € 10η 211.785.042,70 € 11η 45,5% 22,8%